Manus
 

Vill du ge ut en bok?

Har du skrivit ett manus som du tror passar in på mitt förlag (se mina ämnesområden), gör först en förfrågan via mejl eller telefon. Om jag åtar mig att titta på manuset vill jag ha en papperskopia av det. Skicka det alltså inte som en fil via e-post eller cd.

Räkna med att det tar några månader, ibland längre tid, innan du får svar. Jag prioriterar min egen utgivning och ger inte ut så många böcker per år. Dessutom har jag en framförhållning på minst 1 år.

Om ditt manus blir antaget, följ gärna råden nedan.

Vänliga hälsningar
Gunilla Boman

Råd till författare och översättare på Solrosens Förlag

Manusinskrivning på datorn
• Använd aldrig returtangenten vid radbyte, utan bara vid nytt stycke.
• Använd ej blankrad vid nytt stycke, utan indrag med tabulator eller inget indrag alls.
• Använd ej indrag efter rubrik.
• Tabeller: Använd tabulator och inte mellanslag för att göra spalter. Undvik linjer, rutor och andra finesser. Sådant görs vid monteringen i uppslag.
• Sidnumrera manuset.
• Skriv bildtexter och noter där de ska in, men ange att det är bildtext/nottext.
• Bifoga alltid innehållsförteckning.
• Skicka manus via mejl, men skicka också en papperskopia med 1,5 rads radavstånd.
• Spara en kopia av manus på din hårddisk.
• Markera rubriknivåer i pappersmanus (helst inte fler än tre: 1 för huvudrubrik, 2 resp. 3 för underrubriker).
• Markera var bilder ska in i pappersmanuset och numrera dem (F1, F2 etc. för foto och T1, T2 etc. för teckning).

Allmänt
• Använd gärna Språkrådets bok Svenska skrivregler, Liber, uppl. 3, 2008, och Svenska Akademiens ordlista, Liber, uppl. 14, 2015, som även finns utlagd på deras hemsida, www.svenskaakademien.se.
Vid knepiga språkfrågor kan du kontakta Språkrådet, Stockholm, se även deras hemsida, www.sprakochfolkminnen.se, där man kan få rådgivning på telefon och via e-post. Man kan också söka svar på språkfrågor i Frågelådan på deras hemsida.
• Sträva efter att skriva klart, enkelt och konsekvent. Dela upp längre texter i kortare stycken.
• Rubriker är till för att hjälpa läsaren att få överblick över innehållet i en text. Även en kortare text blir lättare att läsa om den delas in i mindre avsnitt som förses med underrubriker.
• Undvik talspråksformer som mej, dej, sej, dom utom i repliker och dialog. Ska/skall, ner/ned, sa/sade, la/lade är mer accepterade, men var konsekvent.
• Använd aldrig ord med VERSALER i text eller rubriker (givetvis utom inledande versal). Förlaget/formgivaren stilsätter manuset och versal stil måste alltid skrivas in på nytt med gemena. Om du vill markera text stryk under ordet/orden så får de kursiv stil i monteringen.

Skiljetecken
• Förväxla inte kolon och semikolon. Före citat o.d. används kolon. Var sparsam med semikolon – använd i stället punkt eller komma (se Svenska skrivregler). Var särskilt uppmärksam vid översättning från engelskan, som är rik på semikolon.
• Kommatera korrekt. Idag används tydlighetskommatering (se Svenska skrivregler). Det innebär att kommatecken sätts mellan led som är förhållandevis fristående från varandra. Mellan satser med en gemensam satsdel sätts normalt inte komma om inte meningarna är långa.
• Var sparsam med utropstecken!

Förkortningar
• Använd punkt vid förkortningar: s./dvs./ t.ex./ o.d./m.m.
• Använd inte förkortningar i onödan, och var konsekvent vad gäller sättet att förkorta.
• Obs! Sida förkortas s./ s. 86

Sifferuttryck
• Skriv ut siffror upp till tolv med bokstäver. Olika antal av samma enhet bör dock skrivas på samma sätt, t.ex. 23 flickor och 9 pojkar.
• Vid måttenheter som skrivs som förkortningar eller symboler används alltid siffror, t.ex. 3 dl. Klockslag skriv exempelvis kl. 11.00 och decimaltecken skrivs 11,57 (Se Svenska skrivregler).

Tankstreck och bindestreck
• Innebörden av ett tankstreck mellan siffror, ortnamn m.m. är från … till, mellan … och.
• Använd korrekt tankstreck (–) och inte bindestreck (-). Om tankstreck inte finns på din dator (alt+minus), använd då två bindestreck (--).

Citat, repliker och dialog
• Om du citerar, var noga med att sätta citattecken. Citat i citat markeras med enkel apostrof. Glöm inte att ange källan. Detsamma gäller längre referat (se Svenska skrivregler).
• Citattecken används inte efter uttrycket så kallad. Exempel: Ett av hennes fritidsintressen är s.k. parasailing. Ett av hennes fritidsintressen är ”parasailing”.
• Repliker kan markeras som citat, dvs. med citattecken kring det anförda. Ett annat sätt att är att använda replikstreck: ett tankstreck som skrivs med indrag och som inleder repliken. Med replikstreck anges att det är en ny person som tar ordet. Ny replik får ny rad. Exempel: – Vad läser du, Olle?
– Det är detsamma!
– Är det detsamma. Ska du inte vara …

Främmande ord
• Se upp för anglicismer. Om det finns ett motsvarande svenskt ord är det bättre att använda det. Gäller även tekniska termer och datatermer.
• Se upp med fackord, specialord.
• Var sparsam med modeord.
• Undvik abstrakta ord och uttryck.
• Undvik långa, förlängda, tunga ord (problem/problematik, problemställning, kris/krissituation, jobb/arbetstillfälle).
• Undvik småord: ju, så, ganska, också, alltså.